Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Mijn Energiefabriek B.V.

Definities
MEF: Mijn Energiefabriek B.V., gevestigd te (7772 TD) Hardenberg aan de Denemarkenweg 5.
Koper: de contractspartij van MEF.
Overeenkomst: de overeenkomst die is gesloten tussen MEF en koper inzake de koop van zaken.
Zaken: de voor menselijke beheersing vatbare objecten, waaronder mede – doch niet uitsluitend verstaan – ·zonnepanelen, zonneboilers en alle overige producten welke MEF verkoopt.
BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands Recht.
Levering: de juridische levering in de zin van het BW.
Aflevering: de feitelijke levering aan / ten behoeve van Afnemer.

Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van of met MEF voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. De toepasselijkheid van eventueel door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mochten zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MEF en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en prijzen
1. Alle aanbiedingen en offertes van MEF zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.

 1. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 2. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verzendkosten, vervoerskosten, verpakkingskosten, administratiekosten, montage- en installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Alle prijsopgaven in aanbiedingen en offertes zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. MEF is gerechtigd zaken te leveren en diensten te verrichten tegen de door haar gehanteerde prijzen zoals die gelden op de dag van (af)levering en verhogingen opgetreden in onder andere lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege aan koper, ontstaan na het uitbrengen van de aanbieding of offerte, door te berekenen aan koper.
 4. Indien de in lid 4 van dit artikel genoemde prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MEF niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen nadien
1. De overeenkomst tussen MEF en koper komt pas tot stand nadat MEF de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan koper heeft bevestigd of nadat MEF feitelijk uitvoering aan de aanbieding of offerte heeft gegeven. Zolang MEF de aanvaarding nog niet schriftelijk aan koper heeft bevestigd of nog niet is overgegaan tot de feitelijke uitvoering van de aanbieding of offerte, dan kan MEF de aanbieding of offerte nog herroepen of wijzigen.

 1. MEF en koper kunnen slechts geldig schriftelijke overeenkomen dat wijzigingen worden aangebracht in reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 2. Indien door partijen een reeds tot stand gekomen overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MEF za koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling financiële- of kwalitatieve consequenties heeft voor koper, zal MEF koper hierover inlichten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. MEF verplicht zich jegens koper de zaken en/of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader opgenomen in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

 1. Het is MEF te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van koper is vereist – toegestaan de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MEF de levering van die zaken/uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Indien door MEF of door MEF ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door MEF en/of MEF ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
 5. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MEF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MEF worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MEF zijn verstrekt, heeft MEF het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. Indien koper aan MEF informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. MEF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MEF is uit gegaan van door koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. Koper kan géén rechten ontlenen aan de door MEF gedane mededelingen over (technische) productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de website, in brochures, catalogi of andere informatie verschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
 7. MEF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle (product)specificaties in de ruimste zin van het woord, plannen schema’s en dergelijke, alsmede niet voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens MEF worden voorgeschreven. Koper zal MEF op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen.
 8. Het inwinnen van advies bij MEF, al dan niet over de toepassingsmogelijkheden van door haar geleverde of nog te leveren zaken of over het door koper beoogde gebruiksdoel van die zaken, ontslaat koper nimmer van diens eigen eindverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervan.
 9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, is MEF nimmer verantwoordelijk of aansprakelijke voor de aanschaf of keuzes van bepaalde zaken door koper, noch verstrekt MEF enige garanties daaromtrent alsmede niet voor het door koper beoogde gebruiksdoel van deze aangeschafte zaken.
 10. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke van de door MEF geleverde zaken, leveren voor koper géén grond op om de tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs of geeft dit recht op vervanging of herstel.

Artikel 5 Levering
1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat MEF deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 1. Levertijden in offertes van MEF zijn indicatief en niet fataal. Door het enkel verstrijken van de levertijden raakt MEF niet in verzuim en geeft de Koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 2. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is MEF gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 3. Indien de zaken worden bezorgd is MEF gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 4. Indien MEF gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan MEF ter beschikking heeft gesteld.
 5. MEF is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken. MEF is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Monsters en modellen
Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 7 Reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (laten) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 1. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen vijf (5) dagen na levering schriftelijk aan MEF te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken moeten binnen tien (10) dagen na ontdekking aan MEF te worden gemeld.
 2. Tijdig (en op de juiste wijze) bij MEF ingediende reclames geven, voor zover mogelijk, koper niet het recht de betaling van de koopprijs/vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Retourzendingen van gebrekkige zaken zijn zonder voorafgaande schriftelijke instemming van MEF niet toegestaan dan wel verplichten MEF geenszins automatisch tot vervanging, herstel of creditering over te gaan.
 4. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – door koper te worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de reclame bij MEF is ingediend.

Artikel 8 Betaling en verlangen van zekerheden
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient koper, op het moment dat de overeenkomst tussen partijen tot stand komt, dertig (30) % van het factuurbedrag te bij te schrijven op een door MEF aangewezen bank- of girorekening. De overige zeventig (70) % dient binnen 14 dagen na levering/bezorging te zijn bijgeschreven op een door MEF aangewezen bank- of girorekening, tenzij daarvan schriftelijk door partijen is afgeweken

 1. Koper is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 2. Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is koper in verzuim en is koper:
 3. a) ingeval koper een rechtspersoon is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag 1% rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder begrepen) verschuldigd over het openstaande bedrag totdat MEF algehele betaling heeft ontvangen. Tevens is koper, zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buitengerechtelijk incassokosten verschuldigd aan MEF welke 15% van de hoofdsom bedragen met als minimum een bedrag van € 250,00; en
 4. b) ingeval koper een natuurlijk persoon is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag 1% rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder begrepen) verschuldigd over het openstaande bedrag totdat MEF algehele betaling heeft ontvangen. Tevens is koper in dat geval, na één aanmaning of ingebrekestelling waarin koper een hernieuwde betaaltermijn van 14 dagen is gegeven, buitengerechtelijk incassokosten verschuldigd waarvan de hoogte wordt bepaald conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten’ (Staatsblad 2012 141).
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van MEF op koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. MEF heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering op de door koper verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom. MEF kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten alsook de verschuldigde rente worden voldaan.

6.MEF behoudt zich het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten niet uit te leveren/voeren totdat koper alle betalingsverplichtingen aan MEF heeft voldaan.

 1. Indien er op enig moment twijfel bestaat/ontstaat bij MEF omtrent de betalingscapaciteit of solvabiliteit van koper, is MEF bevoegd de (af)levering of bezorging van zaken en/of uitvoering van nog te verrichten werkzaamheden op te schorten totdat koper voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen heeft verschaft aan MEF. Of de door koper aangeboden zekerheden voldoende zijn, is uitsluitend ter beoordeling aan MEF. Koper is aansprakelijk voor de door MEF door deze vertraagde aflevering, bezorging of uitvoering van werkzaamheden te lijden schade.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door MEF geleverde en nog te leveren zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoorts blijven eigendom van MEF totdat koper alle verplichtingen uit de met MEF gesloten overeenkomsten is nagekomen; vorderingen uit hoofde van tekortschieten daaronder begrepen.

 1. Zolang de eigendom nog niet op koper is overgegaan, is deze – buiten het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening – niet bevoegd de aan haar afgeleverde/bezorgde zaken te verkopen, te leveren, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten van derden te verzwaren.
 2. Koper is, zolang de eigendom van de geleverde/bezorgde zaken nog niet aan hem is overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht heeft verkregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van (af)levering/bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze zaken ten gunste van het eigendomsrecht van MEF individualiseerbaar zijn en zullen blijven.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht MEF zo snel als redelijkerwijs verwacht kan worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MEF gerechtigd tot de verzekeringspenningen. Voor zover als nodig verbindt koper zich er jegens MEF toe zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in het kader van het daadwerkelijk verkrijgen van die penningen nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 5. Voor het geval dat MEF zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan MEF of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MEF zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van koper.

Artikel 10 Garantie
1. MEF garandeert dat de door haar afgeleverde zaken of verrichte diensten, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden zoals de leverancier/producent dat doet, gedurende de door de leverancier/producent gehanteerde garantietermijn na (af)levering vrij zullen zijn van gebreken dan wel vrij zullen zijn van enige tekortkoming. Deze garantie geldt echter niet indien sprake is van  faillietverklaring van de leverancier/producent, het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling op de leverancier/producent, liquidatie van de onderneming van de leverancier/producent, indien de leverancier/producent anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest of wanneer MEF door andere omstandigheden of op enig ander wijze geen rechten kan ontlenen aan de door de leverancier/producent afgegeven garantie.

 1. Ingeval koper aanspraak kan maken op de garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan behelst deze garantie uitsluitend het recht op kosteloos herstel of vervanging van het geleverde of gepresteerde. MEF blijft daarnaast bevoegd de factuur te crediteren onder teruggave van de koopprijs of vergoeding.
 2. Koper heeft slechts aanspraak op garantie als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel onder de voorwaarde dat deze diens verplichtingen jegens MEF tijdig en behoorlijk nakomt.
 3. Ingeval koper na afloop van de garantietermijnen als bedoeld in lid 1 van dit artikel aantoont dat het door MEF geleverde of gepresteerde niet beantwoordt aan de overeenkomst of aantoont dat MEF anderszins tekortschiet, heeft koper eveneens uitsluitend recht op kosteloos herstel of vervanging van het geleverde dan wel recht op het opnieuw verrichten van de betreffende diensten.
 4. Koper heeft géén aanspraak op garantie als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel indien MEF aantoont dat de geconstateerde gebreken zijn veroorzaakt door onjuist of ondeskundig gebruik of door een onjuiste toepassing van de geleverde zaken door koper of door derden.
 5. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vervalt de aanspraak op garantie voor koper indien deze de door koper geleverde zaken doorverkoopt aan een derde dan wel indien koper zelf enige wijzigingen in die zaken aanbrengt / laat aanbrengen of deze zaken op enige wijze monteert of implementeert of zelf repareert of dit door een derde laat uitvoeren.

Artikel 11 Ontbinding
1. Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan één of meerdere van zijn verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst voldoet, is MEF gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan dat nog moet worden uitgevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van MEF op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

 1. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie (van de onderneming) van koper of van diens overlijden of indien koper door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
 2. In de gevallen als genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die MEF heeft op koper direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen die MEF of door MEF ingeschakelde derde(n) ter uitvoering van de overeenkomst aan koper  ter beschikking stelt, blijven te allen tijde in eigendom van MEF of de derde(n), alsmede blijven de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten bij MEF of de derde(n). MEF behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen, waarbij koper gehouden is die zaken op eigen kosten en op eerste verzoek aan MEF te retourneren.

 1. Koper dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als zijnde eigendom van MEF of de derde(n) te kenmerken of te waarmerken.
 2. Ingeval aan koper ter beschikking gestelde zaken als bedoeld in lid 1 van dit artikel vervangen of hersteld moeten worden, is koper gehouden de daarmee gepaard gaande kosten aan MEF te vergoeden.
 3. Bij overtreding van één van de verplichtingen in de voorgaande leden, is koper een direct opeisbare boete van € 500,– per overtreding verschuldigd aan MEF, te vermeerderen met een bedrag van € 250,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, alles onverminderd het recht op nakoming en aanvullende schadevergoeding. De wettelijke (handels)rente ex de artikelen 6:119 of 6:119a BW over de boete is eveneens direct en ineens opeisbaar.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Ingeval MEF uit enige hoofde jegens koper aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van MEF beperkt overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

 1. MEF is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door koper of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van MEF of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Voor zover MEF buiten opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden voor schade, ongeacht de grondslag daarvan, dan gelden daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
 2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen MEF verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan wel die schade waartegen MEF redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van MEF geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel en is de aansprakelijkheid van MEF, ongeacht of de schade verzekerd is dan wel of de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat en ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, beperkt als volgt:

 

 1. MEF is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door haar (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelf, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens koper of MEF uitdrukkelijk – worden voorgeschreven, dan wel deze ter beschikking zijn gesteld door MEF of door MEF ingeschakelde derden;
 2. MEF is nimmer aansprakelijk voor schade van koper of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens MEF mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen, door of namens MEF uitgevoerde instructies, onderzoeken en controle van werkzaamheden dan wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van voorzorgsmaatregelen door MEF of haar leidinggevenden;
 3. ingeval van mondelinge door of namens MEF verstrekte informatie is MEF nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;
 4. MEF is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit door of namens MEF vervaardigde ontwerpen, tekeningen, enzovoorts.
 5. MEF is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden verrichte werkzaamheden, waaronder – doch niet uitsluitend – verstaan: montage- en installatiewerkzaamheden, ook al heeft MEF koper geadviseerd met de desbetreffende derde een overeenkomst te sluiten dan wel deze in te schakelen voor te verrichten werkzaamheden;
 6. ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is MEF nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de desbetreffende koop, aflevering, bezorging of verrichte dienst, zulks met een maximum van € 10.000,00;
 7. niet voor vergoeding komt in aanmerking zogenoemde bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of immateriële schade. Hieronder wordt uitdrukkelijk doch niet uitsluitend, verstaan: alle vermogensschade of ander nadeel die de door MEF verrichte diensten en/of (af)geleverde zaken hebben toegebracht aan andere zaken of personen, aanspraken van derden, alsmede alle schade die koper of derden lijden als gevolg van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, storm, bliksem, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, milieuaantasting, asbest, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie of aanlevering van grondstoffen, vertraging tijdens het transport, niet-werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van MEF, koper als bij derden van wie MEF de benodigde diensten, materialen, zaken of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer. Koper dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren; en
 8. de door MEF te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door koper te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door koper geleden schade. In dit kader wordt uitdrukkelijk afgeweken van hetgeen is bepaald in artikel 6:109 lid 2 BW.

 

 1. Koper is gehouden MEF, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).
 2. Indien koper één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met MEF tot stand gekomen overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is koper – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die MEF en de door MEF ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt/lijden, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van MEF op grond van de wet of op grond van deze algemene voorwaarden.
 3. Eventuele op aansprakelijkheid van MEF gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – door koper te worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat koper met de ontstane schade bekend is geworden dan wel had behoren te zijn.

Artikel 14 Overmacht
1. MEF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die MEF redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien, waarop MEF geen invloed heeft althans die zich redelijkerwijze aan de macht van MEF onttrekt.

 1. Naast hetgeen onder overmacht wordt begrepen in de wet en jurisprudentie, is aan de zijde van MEF sprake van overmacht indien MEF na de totstandkoming van de overeenkomst verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, storm, bliksem, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie of aanlevering van grondstoffen, vertraging tijdens het transport, niet-werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van MEF, koper als bij derden van wie MEF de benodigde diensten, materialen, zaken of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van MEF ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van MEF in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 3. Ingeval MEF ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is MEF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt MEF zich de rechten en bevoegdheden voor die MEF toekomen op grond van de Auteurswet.

 1. Het is koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door MEF tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van MEF, ongeacht of deze aan koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Alle door MEF eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MEF worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. MEF is gerechtigd om de door haar geleverde / vervaardigde zaken of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van koper af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van koper of derden. Tevens behoudt MEF zich het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Dit, zonder dat MEF daarvoor enigerlei vergoeding aan koper of een derde is verschuldigd.
 5. Koper vrijwaart MEF voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door koper verstrekte materialen, gegevens of afbeeldingen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 16 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst of uit andere bron van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Naam, adres, woonplaats en projectgegevens mogen te allen tijde door MEF gebruikt worden als referentie en voor acquisitiedoeleinden, tenzij koper schriftelijk binnen 14 dagen na tot stand komen van de overeenkomst kenbaar heeft gemaakt dit niet op prijs te stellen.

Artikel 17 Niet-overname personeel
1. Het is koper verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst alsook één (1) jaar na beëindiging  daarvan personeelsleden van MEF, aan MEF gelieerde (dochter)ondernemingen en/of overige personen die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest, een functie aan te bieden, in dienst te nemen al dan niet voor onbepaalde tijd, op tijdelijke of freelance basis en al dan niet betaalt, of indirect via derden.

 1. Indien koper in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in lid 1 van dit artikel handelt, zal hij aan MEF, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren van € 10.000,00 netto en een boete van € 1.000,00 netto voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat de overtreding voortduurt. Daarnaast blijft MEF gerechtigd om volledige schadevergoeding alsook nakoming van het in lid 1 van dit artikel verwoorde beding te vorderen.

Artikel 18 Wijzigingen
MEF is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde bepalingen treden na een termijn van 14 dagen na bekendmaking aan koper, in werking.

Artikel 19 Geschillen
De rechter, de kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement van de vestigingsplaats van MEF is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen MEF en koper, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijke voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.

Artikel 20 Toepasselijk recht
Op elke rechtsbetrekking tussen MEF en koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid  van Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 Versie en vindplaats van de voorwaarden
1. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is altijd doorslaggevend en beslissend ingeval MEF en koper van mening verschillen over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere bepalingen in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst of in deze algemene voorwaarden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05064793.